CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 760/CP-QHQT
V/v Chuyển vốn vay Chính phủ ấn Độ của Công ty Cơ khí và Xây lắp tỉnh Thái Bình thành vốn ngân sách cấp

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Uỷ Ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Quỹ hỗ trợ phát triển.
- Tổng Công ty cơ khí xây dựng, Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 4944 TC/TCDN ngày 13 tháng 5 năm 2003 về việc chuyển vốn vay Chính phủ ấn Độ của Công ty cơ khí và xây lắp tỉnh Thái Bình thành vốn ngân sách cấp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý các kiến nghị dưới đây của Bộ Tài chính với Công ty cơ khí và xây lắp tỉnh Thái Bình;

- Chuyển nợ gốc của Công ty là 4.268.405.599 VNĐ (tương đương với 13.763.970, 22 Rupi ấn Độ) thành vốn ngân sách cấp;

- Xoá lãi vay và phí phải trả của Công ty đến 31 tháng 8 năm 2001 là 772.954.006 VNĐ (tương đương với 2.451.098,8 Rupi ấn Độ);

- Đánh giá lại tài sản của Công ty theo trị giá thực tế mặt hàng bằng giá hiện nay.

2. Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và Tổng công ty cơ khí Bộ Xây dựng cần kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư về việc không nghiên cứu kỹ dự án và không tổ chức tiếp thị sản phẩm của mình nên chỉ tận dụng được 30% công suất thiết bị khiến dự án thua lỗ không trả được nợ./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan