TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 760/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng máy nén khí nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

Kínhgửi: Công ty TNHH Thiết bị Điện máy Tuấn Dũng.
(Địa chỉ: Số 9 ngách 41 ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân; Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/TD-CVHQ ngày18/5/2016 của Công ty TNHH Thiết bị Điện máy Tuấn Dũng đề nghị hướng dẫn thủ tụcmiễn kiểm tra chất lượng mặt hàng máy nén khí nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý vềHải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương thì mặt hàng bình chịu áp lựccó kết cấu không lắp trên các phương tiện giao thông vận tải,áp suất làm việc định mức cao hơn 0,7 bar (không kể áp suất thủy tĩnh) dùngtrong công nghiệp thuộc danh Mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Theo Khoản 2 Điều 16 Thôngtư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý chấtlượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương thì:lượng đối với sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợpquy, chứng nhận đã áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế,tiêu chuẩn khu vực phải có sự đồng ý của Bộ CôngThương”.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với BộCông Thương để được hướng dẫn thủ tục xin miễn, giảm kiểm tra chất lượng đối vớimặt hàng máy nén khí mà Công ty dự kiến nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trảlời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;- Lưu: VT, GQ1.Tân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải