BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 760/TCHQ-KTTT
V/v Xin miễn thuế nhập khẩu khung nhà xưởng bằng kết cấu thép để tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Giang Lian Steel ViệtNam
(Địa chỉ: Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi)

Trả lời công văn số GL-QN-10-01- 012/BC-TGĐ của công ty TNHHGuanglian Steel Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩu khung nhà xưởng bằngkết cấu thép đặc chủng để tạo tài sản cố định dự án nhà máy thép Guang LianDung Quất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số108// 2006/NĐ-CP ngày 20/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật đầu tư thì dự án sản xuất thép cao cấp thuộc lĩnh vực đặc biệt ưuđãi đầu tư. Sản xuất kim loại màu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 100 Thông tư 79/2009/TT-BTCngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục kiểm tra giám sát Hải quan,thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩuthì: hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án khuyến khích đầu tưnhư nêu tại Khoản 7 Điều 100 thì được miễn thuế nhập khẩu, thủ tục hồ sơ đểmiễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 100 Điều 101 Thông tư 79/2009/TT-BTC

2/ Trường hợp của công ty TNHH Guang Lian Steel Việt Namtheo trình bày tại công văn số GL-QN-10-01-012/BC-TGĐ là nhập khẩu khung nhàxưởng bằng kết cấu thép đặc chủng để tạo tài sản cố định cho dự án nhà máy thépGuang Lian Dung Quất.

3/ Để xử lý trường hợp của công ty, đề nghị công ty liên hệvới Cục Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu để kiểm tra hồ sơ cóliên quan của dự án ưu đãi đầu tư và kiểm tra hàng hóa nhập khẩu là mặt hàngkhung nhà xưởng bằng kết cấu thép đặc chủng nêu trên đối chiếu với danh mụchàng hoá do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHngày 23/07/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy địnhvề thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng để xử lý thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty TNHH Guanglian SteelViệt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn