B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7604/TCHQ-TXNK
V/v đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Hảiquan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 2238/HQHN-TXNK ngày 31/7/2015của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo vướng mắc trong việc đăng ký Danh mục hànghóa nhập khẩu miễn thuế của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 36 LuậtĐầu tư số 67/2014/QH13 thì:

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tụccấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tạikhoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần,phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăngký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này,nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy địnhtại Điều 37 của Luật này”.

Căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Cục Hải quan TP. Hà Nội cóthẩm quyền và trách nhiệm xem xét tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đăng ký làmcơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện đăng ký Danh mục hànghóa nhập khẩu miễn thuế cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhậpkhẩu miễn thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai không có Giấychứng nhận đăng ký đầu tư do không thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấpGiấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư số67/2014/QH13 , Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ hồ sơ thực tế, đối chiếu quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nếu đủ cơ sở xác định hàng hóanhập khẩu miễn thuế cho dự án ưu đãi đầu tư của Công ty, thì căn cứ quy địnhtại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC để thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóanhập khẩu miễn thuế cho Công ty theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. HàNội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái