BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------------
V/v: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, phục hồi tài nguyên, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, giáo dục cộng đồng, …
Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch từ năm 1994, đến nay sự kiện này đã được các Bộ, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt.
Năm 2012, Chiến dịch có chủ đề “Nơi sinh sống của chúng ta … Hành tinh của chúng ta … Trách nhiệm của chúng ta” (Our Place … Our Planet … Our Responsibility), được phát sóng và hưởng ứng trên phạm vi toàn cầu từ ngày 14 đến 16 tháng 9. Chủ đề này là nội dung tiếp theo của Chiến dịch năm 2011, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 về xây dựng nền Kinh tế xanh và Năm Quốc tế về Năng lượng bền vững 2012 do Liên Hợp Quốc phát động. Nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng sẽ tác động lên toàn cầu, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.
Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số hoạt động sau đây:
1. Tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, công nhân viên nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;
2. Đề xuất và triển khai các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, tập trung, tái chế, xử lý chất thải, cải thiện môi trường, … Đẩy mạnh và phát động phong trào bảo vệ môi trường tại nơi ở, cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, …
3. Phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nilon, … đặc biệt tập trung các hoạt động làm sạch môi trường từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm 2012.
4. Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch năm 2012 như: Tổ chức các ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, thi làm sản phẩm tái chế, …; ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước, … diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường.
5. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.
Thông tin chi tiết về chủ đề, băng rôn, áp phích, hướng dẫn tổ chức, các cơ quan, đơn vị download tại địa chỉ: http://moitruong.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=2&catid=325&articleid=5676
6. Biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, … Đối với những trường hợp xuất sắc, lập hồ sơ gửi Bộ TN&MT xem xét trao tặng bằng khen.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến lược làm cho thế giới sạch hơn đạt hiệu quả cao. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Môi trường) trước ngày 01/10/2012 để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/h);
- Lưu VT, MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng