BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 7606/BCT-NL
V/v công bố đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp điện

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Sở Công Thương.

Bộ Công Thương đã ban hành kèm theo các quyết định số 6060/QĐ-BCT và số 6061/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2008 các tập định mức dựtoán chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến ápđiện.

Sau khi xem xét nội dung tờ trình số 1792/TTr-EVN ngày 07tháng 5 năm 2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị công bố các tập đơn giáxây dựng chuyên ngành và hồ sơ đơn giá đã được bổ sung, hoàn chỉnh, Bộ CôngThương công bố kèm theo văn bản này:

- Tập đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện.

- Tập đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt Trạm biến áp.

Căn cứ nội dung các tập đơn giá đượccông bố, các đơn vị xem xét áp dụng, tổ chức thực hiện trong quá trình quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm theo quy định./.

Nơi nhận: - Như trên;
- Lưu: VT, NL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN