BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7606/TCHQ-TXNK
V/v ưu đãi thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Ban quản lý Dự án nhiệt điện Thái Bình.
(Tổng Công ty Phát điện 3 - Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 598/CV-TBPMB ngày17/07/2015 của Ban quản lý Dự án nhiệt điện Thái Bình (thuộc Tổng Công ty Phátđiện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế nhập khẩuđối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất kết cấu thép và phụ kiện tạotài sản cố định cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hoàn lại phần thuế nhập khẩu đã nộp vào ngânsách nhà nước của nhà thầu đối với hàng hóa doanh nghiệp đã nhập khẩu cho dự ánưu đãi đầu tư trước khi thực hiện đăng ký danh mục miễn thuế:

- Căn cứ khoản 2 Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định: Việcđăngký Danh mục được thực hiện trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

- Căn cứ điểm b.2 khoản 2 Điều 102 Thông tư số128/2013/TT-BTC quy định: Cơ quan hải quan chỉ thực hiện miễn thuế đối với cáctrường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi đăng ký Danh mục. Các trường hợpđăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hảiquan lập hồ sơ báo cáovề Bộ Tài chính đểxem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể,trong đó báo cáo cụ thể lý do, đề xuất hướng xử lý.

Căn cứ các quy định nêu trên, để có cơ sở xử lý vướng mắc củaBan quản lý Dự án nhiệt điện Thái Bình, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng lậphồ sơ báo cáo cụ thể, đề xuất hướng xử lý gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 29/08/2015.

(Đính kèm công văn số 598/CV-TBPMB ngày 17/07/2015 của Banquản lý Dự án nhiệt điện Thái Bình).

2. Về việc ưu đãi miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu trong thờigian tới:

Căn cứ khoản 3 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: Trườnghợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóamiễn thuế mà nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thì nhà thầu, Công ty chothuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hảiquan.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TOA Nhật Bản(nhà thầu phụ) tiếp tục nhập khẩu hàng hóa thì được sử dụng danh mục miễn thuếdo chủ dự án đã đăng ký với cơ quan hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng,Ban quản lý Dự án nhiệt điện Thái Bình biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái