BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 761/BNN-KTHT
V/v chi trả tiền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu.

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 1813/VPCP-TCCV ngày 25/3/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc khen thưởng cáctập thể, cá nhân tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiệnDự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La;

Trêncơ sở đề nghị khen thưởng của các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Côngthương, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; Ngân hàng phát triển Việt Nam vàỦy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ và chủ tịch nước khen thưởng;

Chủtịch nước đã có Quyết định số 2474/QĐ-CTN ngày 22/12/2011 tặng thưởng Huânchương Lao động cho 23 tập thể, cá nhân và Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 tặng thưởng cho 33 tập thể, cá nhân có thành tíchxuất sắc tham xây dựng các cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện Dự án didân, tái định cư thủy điện Sơn La (có quyết định và danh sách kèm theo);

BộNông nghiệp và PTNT đề nghị các Bộ, ngành và địa phương nêu trên chi trả tiềnthưởng cho các tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nướckhen thưởng theo Điều 69, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chínhphủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);

- Lưu: VT, KTHT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng