BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/BVHTTDL-TV
V/v khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch / Sở Văn hóa và Thể thao/
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Luật Thư viện số 46/2019/QH14 đã cụ thể chính sách xã hội hóa của Nhà nước trong việc tạo điều kiện để cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân đầu tư, đóng góp phát triển sự nghiệp thư viện. Tuy nhiên hiện nay, trong quá trình thực thi Luật Thư viện, tại một số địa phương trong cả nước vẫn còn xảy ra tình trạng cơ quan có thẩm quyền chưa nắm rõ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặt ra các thủ tục, yêu cầu không đúng với tinh thần của Luật Thư viện gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc thành lập và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng.

Để tiếp tục có các biện pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng phát triển, đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các biện pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập, duy trì hoạt động của thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương; thiết lập cơ chế phối hợp giữa thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng đồng với các loại hình thư viện khác trong việc tổ chức các hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết hồ sơ thông báo hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng trên địa bàn bảo đảm đúng thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn thực hiện trên tinh thần hỗ trợ tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng, trong đó tập trung các nhiệm vụ:

a) Khẩn trương rà soát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết theo tinh thần Quyết định số 2825/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn các quy định mới về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện; rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

c) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng để tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt các quy định mới ban hành trong lĩnh vực thư viện.

3. Chỉ đạo Thư viện công cộng cấp tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; luân chuyển tài nguyên thông tin và phối hợp trong việc cung ứng dịch vụ thư viện đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức của người dân trên địa bàn.

Đề nghị các Sở nghiêm túc thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo về tình hình hoạt động, các biện pháp thúc đẩy, khuyến khích hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng trên địa bàn (lồng ghép trong báo cáo năm) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo);
- Các thư viện tỉnh/ thành (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp theo dõi);
- Hội Thư viện Việt Nam;
- Lưu : VT, TV, TS.150.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN
Phạm Quốc Hùng