TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 761/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe điện chạy trong sân golf.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1078/HQĐNa-GSQL ngày 25/5/2016 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc nhập khẩu xe điện chạy trongsân Golf, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểma Khoản 1 Điều 9 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thìác loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảođảm Điều kiện: á 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhậpkhẩu”.

Liên quan đến việc nhập khẩu xe chởngười bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu, Cục Đăng kiểm ViệtNam - Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 1037/ĐKVN-VAQ ngày 18/3/2016 gửiTổng cục Hải quan nêu rõ:phương tiệnđược chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT đều có gắn động cơ (không phải ô tô và cũngkhông phải áy chuyên dùng)”.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh ĐồngNai căn cứ Giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và Bảo vệ Môi trường doCục Đăng kiểm Việt Nam ể xác định phương tiện nhập khẩu có phải là ô tô chịu sự Điều chỉnh của Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị định 187/2013/NĐ-CP nêu trên haykhông.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải