BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/TCHQ-TXNK
V/v mã số HS mặt hàng whey

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Bình.
(153 Tạ Uyên, Phường 4, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4246/TB-TCHQ ngày 24/7/2014 đối với mặt hàng có tên khai báo “Hyfoama DS (Protein) nguyên liệu thực phm”. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính:

g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó đ khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phn, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm k từ ngày có kết quả phân tích, phân loi; trừ trường hợp quy định của pháp lut làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khu, nhập khu được sửa đi, b sung, thay thế;

Đối chiếu với quy định nêu trên thì Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Bình không sử dụng Thông báo s 4246/TB-TCHQ ngày 24/7/2014 nêu trên để khai báo cho các lô hàng tiếp theo do đã quá thời hạn 03 năm.

- Tổng cục Hải quan đã ban hành 02 Thông báo số 586/TB-TCH Q ngày 3/02/2021 đi với mặt hàng “Nguyên liệu thực phẩm: OPTIPEP 80 16 ANF. Đạm whey sữa thủy phân dùng trong thực phm dinh dưỡng”, kết luận phân tích “whey protein thủy phân, hàm lượng protein ≈ 78,5%, dạng bột, dùng trong chế biến thực phẩm.”, mã số 2106.90.99 và Thông báo số 581/TB-TCH Q ngày 3/02/2021 đối với mặt hàng có tên khai báo “Nguyên liệu thực phẩm - Đạm sữa thủy phân ( Prodiet Hydrolysate S 25)”, kết luận phân tích “whey protein thủy phân, hàm lượng protein ≈ 76%, dạng bột, dùng trong chế biến thực phm”, mã số 2106.90.99. Đ nghị Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Bình tham khảo các Thông báo nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu để khai báo mã số HS và áp dụng mức thuế đúng quy định.

Tng cục Hải quan thông báo đ Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Bình biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
- Cục Kiểm định hải quan (để biết)
- Lưu: VT, TXNK, PL - Uyên (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

>> Xem thêm:  Hàng rào phi thuế quan là gì? Tác động của các rào cản phi thuế quan tới xuất khẩu ở Việt Nam.