VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/VPCP-NC
V/v vụ tai nạn máy bay trực thăng UH1 thuộc E917, F370, QCPK-KQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Về vụ máy bay trực thăng UH1thuộc trung đoàn không quân 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Khôngquân bị tai nạn trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện, hậu quả 04 đồng chí phi côngbị hy sinh, Thủ tướng Nguyn Tn Dũng gửi lời chia bun sâu sắc đếnthân nhân, gia đình các đngchí bị hy sinh và chỉ đạo như sau:

Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan,đơn vị, địa phương liên quan khẩn trươngkhắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để kịp thời tổ chức rút kinhnghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay; thực hiện tốt chế độ chính sách đốivới các đồng chí bị hy sinh; thăm hỏi, động viên kịp thời đối với thân nhân,gia đình có người bị nạn. Lưu ý đến gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đểcó chính sách hỗ trợ phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP(để b/c);
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, TP. HCM, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Quốc gia TKCN;
- Các Đài: THVN, TNVN;
- TTXVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, NC (3). 32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng