BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7611/TCHQ-GSQL
V/v: Xuất hàng kho ngoại quan qua lối mở Mốc 238 nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.
Trả lời công văn số 2373/HQHG-NV ngày 18/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đề nghị hướng dẫn đối với trường hợp hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất qua lối mở Mốc 238 nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy tỉnh Hà Giang. Căn cứ công văn số 10768/BCT-XNK ngày 22/11/2013 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Hiện nay Bộ Công Thương đang xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 05/2013/TT-BCT ngày 18/02/2013, trong đó có nội dung hướng dẫn về cửa khẩu tái xuất hàng hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1757/TTg-KTTH ngày 31/10/2013.
Trong khi Thông tư hướng dẫn mới chưa ban hành, đối với việc xuất hàng từ kho ngoại quan qua lối mở Mốc 238 (Lạo Chải) thuộc khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thực hiện theo chỉ đạo tại công văn 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn tại công văn số 207/BCT-TMMN ngày 11/01/2012 của Bộ Công Thương.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh