VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 7611/VPCP-KTN
V/v tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về Báo cáo của yban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 159/BC-UBND ngày 09 tháng 9năm 2015 về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huếtiếp tục tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏilòng sông trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các hoạt động trái phép; đình ch, thu hồi giấy phép đối với các trường hợpvi phạm pháp luật, không bảo đảm yêu cầu về môi trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để y ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục