BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc thực hiện Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 4236/HQHCM-GSQL ngày 27/11/2013 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:
- Căn cứ Điều 4, Điều 5, Điều 7 Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế thì hồ sơ về trang thiết bị y tế nhập khẩu quy định tại Điều 5 Thông tư này được sử dụng phục vụ mục đích cấp phép, kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ Y tế - Vụ trang thiết bị và Công trình y tế);
- Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh căn cứ vào các quy định trên để hướng dẫn người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế. Trường hợp cần xác định mã số HS, trị giá hải quan, chứng minh các quy định về xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, hoặc để đáp ứng các yêu cầu khác về kiểm tra hải quan, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn người khai hải quan cung cấp cho cơ quan hải quan tài liệu kỹ thuật mô tả sản phẩm (catalogue) và các chứng từ khác (nếu có) theo đúng quy định hiện hành
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, Tp. (để thực hiện);
- Công ty TNHH Thương mại và Địa ốc Phú Gia (thay trả lời);
(đ/c: R4-31 Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Ρ Tân Phong, Q.7, TP. HCM
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh