BỘ CÔNG THƯƠNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 7614/BCT-CNNg
V/v thực hiện quy định trong hoạt động xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Các thương nhân xuất khẩu than.

Để tăng cườngcông tác quản lý trong hoạt động xuất khẩu than; đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnhcác quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của BộCông Thương về hướng dẫn xuất khẩu than, Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hoạt động xuất khẩu than khẩntrương lập báo cáo tổng hợp về tình hình xuất khẩu than định kỳ 6 tháng theoquy định tại khoản 4 Mục III Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm2007 của Bộ Công Thương về hướng dẫn xuất khẩu than, gửi về Bộ Công Thươngtrước ngày 15 tháng 9 năm 2008.

2. Thương nhâncó nhu cầu xuất khẩu than trong năm 2009 cần lập kế hoạch xuất khẩu than theoquy định tại Mục I Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của BộCông Thương về hướng dẫn xuất khẩu than, gửi về Bộ Công Thương trước ngày 15tháng 10 năm 2008. Các thương nhân không đăng ký kế hoạch xuất khẩu than theoquy định nêu trên, Bộ Công Thương sẽ thông báo cho Tổng cục Hải quan biết đểkhông làm thủ tục thông quan khi các thương nhân thực hiện xuất khẩu than./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang