TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76194/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuếTP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 1133/PC-TCT ngày 03/11/2015 của Tổng cục Thuế về việc đề nghị giải đáp chính sách thuế đối với thư hỏi của Độc giả Vũ Mạnh Hải (SĐT: 0912223676; Email: [email protected])do Cổng thông tin điện t - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tưsố 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tưsố 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính:

- Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tạiKhoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/20I4/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bn pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, các khoản chi liên quan đến hoạt động sản xuất,kinh doanh của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện nêu tại Điều 4 Thôngtư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thunhập chịu thuế.

Nếu còn vướng mc đề nghị Công ty của Độc giả Vũ Mạnh Hải liên hệ với cơquan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính trả lờiĐộc giả Vũ Mạnh Hải./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để
b/c);
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT.HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn