TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76195/CT-HTr
V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Trung tâm anh ngữ Cleverlearn Việt Nam
(Địa chỉ: 3/2C
VạnBảo, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội; MST: 0303083799)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công vănsố 03/CLVN ngày 14/10/2015 của Trung tâm anh ngữ Cleverlearn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Trung tâm) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều Luật Thuế giá trị gia tăng :

+ Tại Điều 10 quy định về thuế suất 5%

“Điều 10. Thuế suất 5%

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử, dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet”.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp Trung tâm anh ngữ Cleverlearn Việt Nam có phát sinh hoạt động chuyển quyền sử dụng tên và logo “Cleverlearn Việt Nam” thì hoạt động này của Trung tâm thuộc hoạt động liên quan đến s hữu trí tuệ áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính.

- Sau khi nhận được thương hiệu “Cleverlearn Việt Nam”, hàng tháng bên nhận chuyển nhượng phải thanh toán một khoản phí tương đương 8% trên tổngdoanh thu thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm anh ngữ Cleverlearn Việt Nam được biết và thực hiện ./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Phòng KT thuế số 1;
- Phòng pháp chế;
- Lưu: VT.HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn