BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 762/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2008

Kínhgửi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1010/LĐTBXH-KHTC ngày 31/3/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị hướngdẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu,vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về danh mục vật liệu xây dựng đượcđiều chỉnh giá: Tiếp theo văn bản số 164/TTg-CN ngày 14/4/2008 Thủ tướng Chínhphủ đã có bản số 546/TTg-KTN về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vậtliệu xây dựng và hợp đồng xây dựng. Thực hiện văn bản số 546/TTg-KTN Bộ Xây dựngđã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 hướng dẫn điều chỉnh giávà hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thay thế Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng. Theo đó,các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh (tăng, giảm) giá bao gồm: Xăng, dầu,sắt thép các loại (bao gồm cả cáp thép, ống thép các loại), nhựa đường, ximăng, cát, đá, sỏi, gạch các loại, dây điện, cáp điện các loại, gỗ các loại(bao gồm cả cốp pha gỗ, cửa gỗ các loại), kính các loại. Trường hợp cần điều chỉnhcác loại vật liệu xây dựng khác do biến động giá thì chủ đầu tư xác định và báocáo Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủtịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

Về điều chỉnh tổng mức đầu tư củacác dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP : Tại văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 Thủ tướng Chính phủ đãchấp thuận cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo Nghị địnhsố 99/2007/NĐ-CP do giá vật liệu xây dựng biến động trong thời gian qua ngoàikhả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngvề việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiênliệu, vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại văn bản số 164/TTg-CN ngày 07/4/2008và văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị BộLao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu thêm văn bản số 546/TTg-KTN của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng để hướng dẫn cácđơn vị trong Ngành thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Viện KTXD, Vụ KTXD.
T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng