BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7620/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 998/GSQL-THvề việc xác minh C/O mẫu D số tham chiếu PK-275155-P-022870 do Malaysia pháthành ngày 18/9/2013, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫuD của Malaysia đã có thư số MITI/CI/ 907/Jld .6 ( ) xác nhận C/O số tham chiếunêu trên là hợp lệ. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ của lô hàng có liênquan và xử lý theo quy định.

- Đối với các C/O số tham chiếu PK-275155-P-023071ngày 25/9/2013; PK-275155-P-023333 ngày 03/10/2013; PK-275155-P-023330 ngày03/10/2013; PK-275155-P-023574 ngày 10/10/2013; PK-275155-P-023966 ngày23/10/2013, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O củaMalaysia và thông báo khi có kết quả

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Khánh Phát (thay trả lời công văn số 19/CV-KP ngày 09/11/2013)
(Đ/c: Nguyễn Văn Luông, P 11, Q.6, TP Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn