BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7621/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 593/GSQL-THngày 01/7/2013 về tính hợp lệ của một số C/O mẫu AANZ, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫuAANZ của Niu di lân đã xác nhận tính hợp lệ của C/O số tham chiếu 25.2013.01580cấp ngày 13/5/2013. Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liênquan và xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơnvị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn