BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7626/BKH-KTCN
V/v Miễn thuế nhập khẩu theo Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty Premier Oil Việt Nam.
(Số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời văn thư ngày 14/09/2010 củaCông ty Premier Oil Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu theo Hợp đồng chia sảnphẩm dầu khí, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/07/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Danh mục vậttư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được, thì 2 loại sảnphẩm dầu DO và FO thuộc Danh mục này. Theo báo cáo của Công ty Premier Oil ViệtNam tại công văn nêu trên thì sản phẩm MGO do công ty nhập về để phục vụ chohoạt động tìm kiếm dầu khí từ tháng 06/2010 thực chất là loại sản phẩm của Nhàmáy lọc dầu Dung Quất đang sản xuất có thành phần hóa học tương tự như FO và DO(chỉ khác nhau về chỉ số Ron). Sản lượng hiện nay của Nhà máy lọc dầu Dung Quấtvẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nên các doanh nghiệp đầu mối vẫnđược phép nhập khẩu và phải nộp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này theo quyđịnh hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo đếnCông ty Premier Oil và các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt