BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7629/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần dinh dưỡng Phương Đông
(Địa chỉ: Số 3, BT2, Khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1204/CV-PĐ ngày 4/12/2013 của Công ty cổ phần dinh dưỡng Phương Đông vềviệc vướng mắc mã số HS đối với mặt hàng có tên khai báo "bột lông vũ thủyphân". Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 20/11/2013, Tổng cục Hải quancó công văn số 6970/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại đối với mặt hàng bột lông vũthủy phân. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu đã kiểm tra, nếu đáp ứng đủ cáctiêu chí: dạng bột, có chứa axit amin và protein, được thủy phân từ lông vũdùng làm thức ăn chăn nuôi thì phân loại vào mã số 2309.90.90.00 "Chế phẩmdùng trong chăn nuôi động vật - Loại khác"

Đề nghị Công ty cổ phần dinh dưỡngPhương Đông liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụthể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần dinh dưỡng Phương Đông được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang