CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 763/CP-QHQT
V/v công hàm trao đổi về viện trợ KHL của CP Nhật Bản cho dự án giao thông

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3264 BKH/KTĐN ngày 02 tháng 6 năm 2003) và Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 2186/GTVT-KHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại 1.010.000.000 Yên của Chính phủ Nhật Bản cho giai đoạn xây dựng 07 cầu phía Bắc Miền Trung của dự án “Xây dựng giao thông nông thôn khu vực miền Trung” như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại công văn 2186/GTVT-KHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2003.

- Uỷ Quyền lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thay mặt Chính phủ ký Công hàm trao đổi nói trên với đại diện Chính phủ Nhật Bản. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng