BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 763/LĐTBXH-BHXH
V/v góp ý hướng dẫn tổ chức Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2021

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

…………………………………………………..

 

…………………………………………………..

Thực hiện Quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng bộ hồ sơ hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tchức Tháng vận động trin khai bảo him xã hội toàn dân năm 2021, bao gồm:

- Kế hoạch tổ chức Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2021;

- Thông điệp truyền thông về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2025;

Để có cơ sở hoàn thiện bộ hồ sơ hướng dẫn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Cơ quan góp ý kiến bộ hồ sơ nêu trên và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bảo hiểm xã hội, số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 31 tháng 3 năm 2021. Bản mềm văn bản góp ý xin gửi về địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bá Hoan

 

DANH SÁCH CƠ QUAN XIN Ý KIN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần trong năm 2022

2. Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

5. Hội Nông dân Việt Nam

6. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

7. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

8. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

9. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

10. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

>> Xem thêm:  Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc năm 2022 ?