TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 764/TCHQ-GSQL
V/v: Giải quyết việc khai báo sai xuất xứ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan thành phồ Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 258/HQTP-NV ngày 24/01/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết việc khai báo sai xuất xứ đối với C/O mẫu thường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa hưởng ưu đãi theo chế độ tối huệ quốc (MFN), doanh nghiệp không phải nộp C/O mà tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về xuất xứ của hàng hóa. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu cơ quan Hải quan xác định doanh nghiệp khai báo xuất xứ sai với xuất xứ thực tế của hàng hóa nhưng hàng hóa vận thuộc những nước, vùng lãnh thổ được hưởng ưu đãi MFN của Việt Nam thì cơ quan Hải quan sẽ tùy tính chất, hành vi vi phạm để xem xét việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định của Nghị định 138/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan (Điều 7 và Điều 15). Nếu việc vi phạm của doanh nghiệp là không cố ý thì cơ quan Hải quan chấp nhận áp dụng thuế suất MFN cho lô hàng.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP HCM;
- Vụ KTTT XNK;
- Cục ĐTCBL
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An