TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76403/CT-HTr
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam Địa chỉ: Tầng 4, số 12, ngõ 115 Ph Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội số thuế: 0102765350

Trả lời công văn số 137/CV /TCKT-VISEC ngày 27/10/2015 và công vănsố 140/CV /TCKT-VISEC ngày 02/11/2015 của Công ty cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết e khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định về khai thuế giá trị gia tăng.

“e) Trường hợp người nộp thuế hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho Chi cục Thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai đó.”

Căn cứ Tiết đ, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chung về khai bổ sung hồ sơ khai thuế quy định khai thuế giá trị gia tăng:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. ”

Căn cứ Tiết a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đi, bổ sungmột số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) quy định như sau:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 t đồng trở lên, và chuyn nhượng bt động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bt động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản tại địa phương hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh. ”

Căn cứ các quy định trên, Công ty có trụ s chính tại Hà Nội có hoạt động cho thuê tài sản là máy móc, thiết bị tại khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì hoạt động này không phải là hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và không thuộc đối tượng áp dụng nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tiết e Khoản 1 Điều 10 Thông tư s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011, tiết đ Khoản 1 Điều 11 Thông tưsố156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và tiết a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tưsố156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Kỹ thuật Đóng tàu Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Phòng Pháp Chế;
- Phòng Kiểm tra số 3;

- Lưu VT, HTr(2);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn