BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7643/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Bộ Công an.
(S 44 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, TP HàNội)

Trả licông văn số 1327/BCA-C66 ngày 06/7/2015 của Bộ Công an về việc đề nghị xét miễnthuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với 02 xe mô tô chữa cháy do Côngty TNHH Phan Anh nhập khẩu trao tặng cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháyvà cứu nạn cứu hộ.Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì: Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cánhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân ViệtNam hoặc ngược lại được xét miễn thuế trong định mức” thuộc đối tượng xét miễnthuế.

Trường hợp lô hàng gồm 02 xe mô tô chữa cháy nêu trên doCông ty TNHH Phan Anh là doanh nghiệp trong nước nhập khẩu tặng lực lượng Cảnhsát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không thuộc đối tượng được xem xétmiễn thuế về quà biếu, quà tặng theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Công an được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Đ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCHQ);
- Lưu: VT, TXNK (ThDT3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái