Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 7645 TC/TCT NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2002
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI Mà SỐ VÀ MỨC THUẾ SUẤT
THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG DẦU BÔI TRƠN

Kính gửi: Tổng cục Hải Quan

Công ty TNHH Thương mại dịchvụ-xuất nhập khẩu Hoàng Hà

Trả lời Công văn số 07/HH IMEX ngày 27/05/2002 của công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ xuất nhập khẩu Hoànghà kiến nghị về việc phân loại mã số thuế suất nhập khẩu mặt hàng dầu bôi trơn,Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đãđược sửa đổi, bổ sung tại danh mục sửa đổi , bổ sung một số mặt hàng trong biểuthuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mụcBiểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; Công văn số 577 TC/TCT ngày18/01/2002 về việc hướng dẫn phân loại hàng hoá.

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩucủa Hội đồng Hợp tác hải quan thế giới, kết quả giám định số 0809/N3 .2/TĐ ngày 5/4/2002của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3; thì:

Mặt hàng: Dầu bôi trơn có tỷ trọng dầu thu được từ khoángchất chứa bitum chiếm từ 70% trở lên thuộc nhóm 2710, mã số 2710.19.23, thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (Hai mươi phần trăm)

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thốngnhất việc thực hiện. Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu HoàngHà làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan địa phương để được kiểm tra hàngthực nhập khẩu, tính và thực hiện nộp thuế theo quy định.