BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7646/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản tờ khai sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Vina Pride Seafoods.(Đ/c: Lô Q-2A, Đường Trung tâm, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An)

Trả lờicông văn không số của Công ty TNHH Vina Pride Seafoods vướngmắc về việc làmthủ tục thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhậpkhẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị khai sai mã loại hình, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1/ Vềthủ tục hoàn thuế, không thu thuế đối vớitờ khai nhập khẩu nguyênliệu để sản xuất hàngxuất khẩu, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Mục 4 chương VII Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 củaBộ Tài chính đ thựchiện.

2/ Theo trình bày của Công ty do sai sót nên khi xuất khẩu sảnphẩm đượcsản xuất từ nguyên liệu nhập khẩutheo loại hình NSXXK, Công ty đã khai nhầmmãloại hình B11 (xuất kinh doanh) thay vì mã loại hình E62 dẫn đến vướng mắckhi thực hiện quyết toán nguyên vật liệu. Do vậy, để tháo gỡvướng mắc choCông ty trong quá trình quyết toánnguyên vật liệu, làm thủ tục hoàn thuế, khôngthu thuế, Tng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Long An chỉ đạoChi cụcHải quan Bến Lức thực hiện:

(1) - Kiểm tra thông tin do Công ty trình bày tại công văn (gửi kèm).

(2) - Kiểm tra sổ sách, chứng từ kếtoán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên liệu và thành phẩm, chứng từ thanhtoán tiền hàng và định mức nguyên liệu cấu thành sản phẩm xuất khẩu;

Nếu qua quá trình kiểm tra xác định nguyên liệu nhập khẩu đãthực đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu theo tờ khai số 300424513710 và Công tycó văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về lượng nguyên liệu, vậttư nhập khẩu đã thực đưa vào sản xuất và xuất khẩu và hồ sơ và thủ tục khác đápứng các điều kiện theo quy định đối với loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuấtkhẩu và kiểm tra việc khai sai mã loại hình không phát hiện gian lận, lợi dụngthì xem xét, chấp nhận thanh khoản trên hệ thống, thực hiện việc hoàn, khôngthu tương ứng với số nguyên liệu, vật tư đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An, Côngty TNHHVina Pride Seafoods biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh