BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7647/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phế liệu nhựa.

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1692/HQHCM-GSQL ngày 25/6/2015 của Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu phế liệu nhựa, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về đề xuất bỏ yêu cầu quy định kích cỡ mẫu phế liệu nhựa nhập khẩu:

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6642/TCHQ-GSQL ngày 21/7/2015 traođi với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tạicông văntrả lời số 1619/TCMT-KSON ngày05/8/2015 của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến:“quy định về kích cỡ phế liệu nhựa nhm mục đích yêu cầu doanh nghiệp nhậpkhẩu phế liệu nhựa trách nhiệm xử lý để loại bỏ trước các tạp chất, chấtthải còn bám dính trong lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu, hạn chế tối đa rủi ro,nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lợi dụngnhập khẩu chất thải vào Việt Nam”. Đồng thời, Tổng cục Môi trường trả lờisẽ nghiên cứu, xem xét kiến nghị và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngquyết định. Trong thời gian này, đề nghị các đơn vị Hải quan thực hiện đúngtheo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý nhập khẩu phế liệu từ nướcngoài làm nguyên liệu sản xuất.

2. Về đề xuất đưa phế liệu nhựa nhập khẩu vào Danh mục hàng trọng điểm để quảnlý rủi ro về giá:

- Theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTC các quy định, chính sách quảnlý chuyên ngành đối với các mặt hàng phế liệu nhựa và công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công táckiểmtra hàng hóalà phế liệu nhập khẩu thì mặt hàng phế liệu nhựa đã được đưa vào đối tượng trọngđiểm rủi ro cao, được thiết lập tiêu chí trên hệ thống để phân luồng kiểm tra(luồng đỏ), được cơ quan hải quan kiểm tra toàn bộ, trong đó bao gồm việc kiểmtra giá trị khai báo đã được thực hiện theo quy định, quy trình về thủ tục hảiquan.

- Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 , Điều2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành mộtsốđiều của Luật Thuế Bảovệ môi trường, Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường thì không quyđịnh phế liệu nhựa là đối tượng chịu thuế.

Việc đưa phế liệu nhựa vào đối tượng chịu thuế phải được Ủy ban thường vụ Quốchội xem xét, quyết định. Đồng thời phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánhgiá tác động đối với môi trường của việc nhập khẩu phế liệu nhựa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết,thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh