BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7647/TCHQ-GSQL
V/v: Địa điểm KTTT hàng hóa XNK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.
Trả lời công văn số 2157/HQLA-NV ngày 3/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa XNK tại trụ sở mới của Chi cục Hải quan Bến Lức, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 17 Luật Hải quan quy định địa điểm làm thủ tục hải quan là trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu, trụ sở Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu. Theo đó, Chi cục Hải quan Bến Lức được chuyển đến số 400, quốc lộ 1, Khu công nghiệp Phúc Long, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì việc làm thủ tục hải quan và kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện tại trụ sở Chi cục.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An, căn cứ vào các quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan để hướng dẫn Chi cục Hải quan Bến Lức thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa tại trụ sở mới đúng với quy định của pháp luật.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh