BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7648/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ô tô của viên chức ngoại giao

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoạigiao)
(Đ/c: Số 06 Chu Văn An - Ba Đình - Hà Nội)

Trong thời giangần đây, Tổng cục Hải quan nhận được công hàm của một số Đoàn Ngoại giao đềnghị được thay mặt các cán bộ, nhân viên là đối tượng được hưởng quyền ưu đãi,miễn trừ tại Việt Nam thực hiện thủ tục chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy đãtạm nhập khẩu để sử dụng trong thời gian công tác tại Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Cục cụ thể như sau:

1. Theo quy địnhtại Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của Bộ CôngThương, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và nay là quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính, các đối tượng là cán bộ, nhânviên được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam phải thực hiện thủ tụcchuyển nhượng xe trong thời hạn ít nhất là 30 ngày trước khi kết thúc thời giancông tác tại Việt Nam theo chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp; trường hợpkhông kịp chuyển nhượng thì các đối tượng này phải thực hiện thủ tục thu hồigiấy chứng nhận đăng ký, biển số xe và ủy quyền cho cơ quan nơi làm việc hoàn thànhthủ tục chuyển nhượng xe trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày đối tượng kết thúcnhiệm kỳ công tác.

2. Tuy nhiên, thựctế một số Đại sứ quán đã có công hàm đề nghị được thay mặt các cán bộ, nhânviên làm thủ tục chuyển nhượng xe nhưng việc chuyển nhượng thường quá thời hạnquy định nêu trên, thậm chí có trường hợp quá gần 4 năm.

Do vậy, để đảm bảođúng chính sách ưu đãi, miễn trừ của Nhà nước cũng như đảm bảo công tác quản lýcủa các cơ quan liên quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Cục thông báo đến cácĐoàn Ngoại giao đề nghị thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước Việt Nam vềviệc chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi,miễn trừ để tránh tạo tiền lệ, gây khó khăn trong công tác quản lý của các cơquan chức năng.

Trân trọng sự hợptác của Quý Cục./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh