BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7649/BTC-TCHQ
V/v thuế NK bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan VN

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời công vănsố 1365/HQHN-TXNK ngày 14/5/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo việc thựchiện công văn số 17237/BTC-TCHQ ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế nhậpkhẩu bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam (Công ty), Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Theo báo cáo tạiđiểm 3 mục II công văn số 1365/HQHN-TXNK nêu trên, trong số 177 chi tiết thuộcphần cụm thân xe - khung xe có 18 chi tiết Công ty khai báo chưa sơntĩnh điện, 159 chi tiết thuộc phần cụm thân xe- khung xe Công ty không khai báo đã có hay chưa sơn tĩnh điện, cơ quan hải quan đã kiểm tra hàng hóa xác suất 10% của04 tờ khai và xác nhận hàng nhập đúng khai báo. Tuy nhiên, không nêu rõ việckiểm tra xác suất 10% các tờ khai là đối với 18 chi tiết khai báo chưa sơn tĩnh điện hay đối với cả 159 chi tiết còn lạithuộc phần cụm thân xe - khung xe.

Để xử lý vấn đềCục nêu, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra hồ sơ gốc, sổ sáchchứng từ kế toán, phiếu nhập xuất kho, thẻ kho số linh kiện doanh nghiệp đãnhập khẩu của 159 chi tiết cụm thân xe - khung xe không khai báo đã hay chưasơn tĩnh điện; Đồng thời, kiểm tra xácđịnh tại khâu lắp ráp có hay không việc sơn tĩnhđiện đối với cụm thân xe - khung xe.

Trên cơ sở đó, CụcHải quan TP. Hà Nội căn cứ thẩm quyền phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế đểtính thuế các bộ linh kiện ô tô của Công ty TNHH Nissan Việt Nam theo từng linhkiện hoặc xe ô tô nguyên chiếc theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính tạicông văn số 17237/BTC-TCHQ .

Bộ Tài chính có ýkiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái