TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/GSQL-GQ2
V/v xuất khẩu phế liệu của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
(địa ch: Lô J1-J2, Khu Công nghiệp ThăngLong, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số PIDVN/EXIM/0514-04 ngày 19/5/2014 củaCông ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam về việc xuất khẩu phế liệu ngoài định mức, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại(nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công,thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ch hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp 100% vốn đầutư nước ngoài; chưa hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu phếliệu hình thành từ quá trình sản xuất hay không.

Vì vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để đượchướng dẫn. Trường hợp Công ty được phép xuất khẩu loại phế liệu nêu trên thìthủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất thực hiệntheo quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày14/02/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lờiđể Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính