BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 765/QLD-CL
V/v buôn bán, sử dụng, thu hồi thuốc giả

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Theo thông tin của Cơ quan quản lý dược phẩm – thực phẩm, BộY tế Trung Quốc vừa qua đã ra thông báo thu hồi thuốc chữa đái tháo đường nhãnhiệu “Tang Zhi Ning Jiao Nang” giả, trên nhãn ghi nhà sản xuất “Guangxi PingnanPharmaceutical Co.”. Thuốc giả trên đã gây chết 02 bệnh nhân sử dụng thuốc.

Thuốc chữa đái tháo đuờng có tên “Tang Zhi Ning Jiao Nang”, củanhà sản xuất “Guangxi Pingnan Pharmaceutical Co.” chưa được Cục Quản lý Dược -Bộ Y tế Việt Nam cấp số đăng ký lưu hành và chưa được phép nhập khẩu vào ViệtNam.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đềnghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc khôngđược buôn bán, sử dụng thuốc có tên “Tang Zhi Ning Jiao Nang” trên nhãn ghi nhàsản xuất “Guangxi Pingnan Pharmaceutical Co.”.

- Phối hợp với các phương tiện truyền thông để thông tin tớicác cơ sở buôn bán, sử dụng và người dân biết, không buôn bán, sử dụng thuốcnói trên.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cườngkiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc, kịp thời phát hiện các hànhvi vi phạm các quy định hiện hành về nhập khẩu, buôn bán, sử dụng thuốc nóitrên.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ttr. Cao Minh Quang (để b/c);
- Thanh tra Bộ Y tế ;
- Cục Quản lý Thị trường – Bộ Công Thương;
- Cục Cảnh sát kinh tế, Cục Y tế - Bộ Công An;
- Tổng Cục Hải quan – Bộ Tài chính;
- Cục Quân Y – Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ GTVT;
- Viện KN thuốc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
- Lưu: VT, QLCL

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thanh