BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 765/TCHQ-GSQL
V/v: thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan cáctỉnh, Thành phố

Tổngcục Hải quan thông báo mẫu dấu, tên và chữ kýtrên C/O mẫu D, mẫu E của một số nướcthành viên ASEAN cấp mã Tổng cục vừa nhậnđược như sau:

1.Mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu E của Malaysia.

2.Mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu D, E của Myanmar có giá trị hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

3.Mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu E của Singapore có giá trị hiệu lực từ ngày 01/03/2006.

4.Mẫu dấu, tên và chữ ký trên C/O mẫu D, E của Philippines có giá trị hiệu lực từ ngày 01/01/2006 (sốthứ tự 2, 3, 4) và ngày 01/07/2006 (số thứ tự 5).

Tổngcục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố tổ chức triển khai thực hiện theođúng quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc


Công văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/OCông văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Công văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Công văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Công văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/OCông văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Công văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O

Công văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O
Công văn 765/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký trên C/O