THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 765/TTg-KTN
V/v Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở các Bộ, ngành và các cơ quan đoàn thể Trung ương tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xétđề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 111/BC-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012), ýkiến các Bộ: Tài chính (công văn số 2258/BTC-QLCS ngày 19 tháng 02 năm 2013),Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1708/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 3 năm 2013),Tài nguyên và Môi trường (công văn số 383/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 01 năm2013), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 2548/UBND-QHXDGT ngày 10tháng 4 năm 2013) và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2128/UBND-ĐTMT ngày 09 tháng 5 năm 2013) về Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sởcác Bộ, ngành và các cơ quan đoàn thể Trung ương tại Thủ đô Hà Nội và thành phốHồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đốivới Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội:

a) BộXây dựng chủ trì, phối họp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liênquan khẩn trương hoàn thành Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thểtại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm2013.

b)Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chitiết Khu đô thị Khu trung tâm Tây Hồ Tây và Quy hoạch chi tiết Khu trung tâmHội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, hoàn thiện các thủ tục và chuyển giaocho Bộ Xây dựng để lập Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tạiThủ đô Hà Nội đến năm 2030.

2. Đốivới Quy hoạch xây dựng Khu liên cơ quan Văn phòng đại diện của các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tạithành phố Hồ Chí Minh:

a) BộXây dựng chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quanliên quan tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở nhà, đất (bao gồm cảtrụ sở, hệ thống nhà khách) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại thành phố Hồ Chí Minh và khẩntrương hoàn thành Quy hoạch xây dựng Khu liên cơ quan văn phòng đại diện củacác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của cácđoàn thể tại thành phố Hồ Chí Minh; trong đó cần nêu rõ lộ trình thực hiện, đềxuất hình thức, cơ chế thực hiện và nguồn lực đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủtrong quý IV năm 2013.

b)Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với Bộ Xây dựng về lựa chọnđịa điểm xây dựng Khu liên cơ quan Văn phòng đại diện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Vụ KTTH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải