THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Thủy điện Trung Sơn” vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Công Thương.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 91/TTr-NHNN ngày 25 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Hiệpđịnh Vay và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án “Thủy điện Trung Sơn”, nhưkiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên. Tổng mức đầu tưcủa Dự án là 411,72 triệu USD, trong đó vốn vay của Ngân hàng Tái thiết và Pháttriển Quốc tế (IBRD) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) là 330 triệu USD, vốn đốiứng (81,72 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách của các cơ quan thựchiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước CHXHCN Việt Nam ký với WB Hiệp định Vay vàcác văn bản pháp lý liên quan của Dự án.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WBbiết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Công Thương ra quyết định điềuchỉnh Dự án đầu tư phù hợp với kết quả đàm phán.

5. Bộ Tài chính trao đổi thống nhấtvới Tập đoàn Điện lực Việt Nam để xác định Cơ quan cho vay lại nhằm đảm bảohoàn tất điều kiện hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hiệp định Vay.

6. Sau khi Hiệp định Vay được ký, BộCông Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơquan liên quan hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Hiệp định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH Thủy điện Trung Sơn;
- Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm