BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô là quà biếu, tặng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Hiện nay, Tổng cục Hải quan nhận được một số công văn của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Để đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ trong quá trình giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam, ngăn chặn hiện tượng xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương chuyển sang nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, tặng hoặc tránh chính sách quản lý theo Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương, ngoài hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (bên nhận hàng) xuất trình Hóa đơn thương mại hoặc Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài (bên gửi hàng) để làm cơ sở xem xét, giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo quy định.
Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn, giải quyết.
Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh