BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7652/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.
(Số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 59/LĐBCVN-2014 ngày 10/6/2014 của Liên đoàn bóng chuyềnViệt Nam đề nghị miễn thuế đối với lô hàng nhập khẩu là 01 bộ thảm bóng chuyềndo Liên đoàn Bóng chuyền thế giới và Liên đoàn bóng chuyền Châu Á tặng. Về vấnđề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết địnhsố 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hộicó tính chất đặc thù;

Căn cứ Điểm (b.1),Điểm (c) Khoản 4, Điều 104 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BộTài chính, thì: Hànghóa của các tổ chức,cá nhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các tổ chức Việt Nam có giá trị hàng hóa không vượt quá ba mươi triệu đồng thì đượcxét miễn thuế; Hàng hóa là quà biếu, quàtặng có giá trị vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế nêu trên thì phảinộp thuế đối với phần vượt.

Thẩm quyền xétmiễn thuế là Cục Hải quan Tỉnh Thành phố, theo quy định tại Điều 107 và hồ sơxét miễn thuế thực hiện theo Điều 105 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Hải quanthông báo để Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quanHải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩuhàng hóa để được xem xét giải quyết cụthể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thể dục Thể thao (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (Thủy DT 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng