BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7654/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu, thuế GTGT giàn khoan dầu khí

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Khoan vàDịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam.
(Địa chỉ: Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM)

Trả lời công vănsố 134/PVD-TC ngày 04/03/2014 của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ KhoanDầu khí Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT)đối với giàn khoan nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 , khoản 10 Điều 12Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, khoản 11 Điều 100 Thôngtư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2014 của Bộ Tài chính; căn cứ khoản 17 Điều 5Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 , khoản 17 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3514/BKHĐT-KTCN ngày 05/06/2014 thì giànkhoan tự nâng PV DRILLING VI do Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầukhí Việt Nam dự kiến nhập khẩu không thuộc loại trong nước đã sản xuất theodanh mục hàng hóa ban hành kèm Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến thời điểm đầu Quý I năm 2015 (vì theo ý kiến củaTập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 3471/DKVN-KH ngày 28/05/2014 thì giànkhoan PV DRILLING VI là giàn khoan tự nâng được thiết kế theo tiêu chuẩn KFELSB Class-Mod V-Enhanced Big Foot, khai thác tại các vùng nước biển có độ sâu đến122 m nước, chiều sâu khoan tối đa là 9.144m nước, doanh nghiệp thuộc Tập đoànDầu khí Việt Nam chưa sản xuất được loại giàn khoan tương tự tính đến thời điểmđầu Quý I năm 2015).

Do đó, nếu giànkhoan tự nâng PV DRILLING VI được Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ KhoanDầu khí Việt Nam nhập khẩu tại thời điểm đầu Quý I năm 2015 và chính sách tạithời điểm đó không có thay đổi so với hiện nay thì thuộc đối tượng được miễnthuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định.

Hồ sơ, thủ tụcđăng ký Danh mục miễn thuế nhập khẩu và hồ sơ để xác định hàng hóa thuộc đốitượng không chịu thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 101, Điều102 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quantrả lời để Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái