BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7655/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: CN Công ty TNHH GE Việt Nam tại TP.H Chí Minh.
(Đ/c: Tầng 6 Và 7,TN Crescent, 111 Tôn DậtTiên, Khu A-ĐTM Nam TP, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HồChí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20152907/GEVN-HCMC-HS ngày 28/7/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại TP.H Chí Minh (Công ty) đề nghị xác định mã số đối với mặt hàng“Bộ điều khiển trung tâm máy siêu âm”. Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ;

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểmtra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứĐiều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hànghóa xuất khẩu,nhập khẩu;

Đ có cơ sở xemxét đề nghị xác định trước mã số đúng quy định tại các vănbản trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty điền đầy đủ thôngtin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS /TXNK Phụ lục VI banhành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên và bổ sung mẫu hàng hóa dự kiến nhậpkhẩu. Trường hợp không có mẫu hàng, Công ty phải cung cấp tài liệu kỹ thuật(như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiếtthành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phươngthức vận hành của hàng hóa.

Tổng cục Hải quan gửi trả tài liệu kèm công vănsố 20152907/GEVN-HCMC-HS để Chi nhánh Côngty TNHH GE Việt Nam tại TP.HChí Minh biết, hoàn thiện hồ sơ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn