BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7656/TCHQ-TXNK
V/v giải quyết vướng mắc của Cty CP Vận tải đa phương thức

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1170/HQQNg-NVngày 03/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc miễn thuế đối với hànghóa nhập khẩu ưu đãi đầu tư của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức (Côngty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tưtrong nước số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày29/11/2005; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành các Luật này;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 019/GCN-KKTDQ ngày 24/10/2005 và các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh do BanQuản lý KKT Dung Quất cấp cho Công ty thì mục tiêu đầu tư của Công ty là đầu tưxây dựng vùng kho bãi để chứa hàng hóa và cho thuê; đầu tư mua sắm trang thiết bị,phương tiện để kinh doanh dịch vụ vận tải.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh QuảngNgãi kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán có liênquan của Công ty; Thiết bị, phương tiện đã nhập khẩu để phục vụ hoạt động kinhdoanh dịch vụ vận tải theo Giấy phép đầu tư dẫn trên và xử lý như sau:

- Nếu hồ sơ nhập khẩu đáp ứng quyđịnh, hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế và số hàng hóa này thực tế chỉ sử dụngcho mục tiêu kinh doanh dịch vụ vận tải và vẫn thuộc sở hữu, quản lý của Côngty; Công ty đã được Ban quản lý KKT Dung Quất cho phép đưa số thiết bị, phươngtiện này phục vụ dự án Nhà máy thủy điện Sơn La theo công văn số 491/BQL-XTQLĐTngày 16/5/2013, thì tiếp tục theo dõi, quản lý việc miễn thuế nhập khẩu.

- Trường hợp Công ty sử dụng sốthiết bị, phương tiện vận chuyển sai mục đích quy định tại Giấy chứng nhận đầutư, thì thực hiện thu thuế đối với số hàng hóa nêu trên theo quy định tại Thôngtư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010; Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính.

Công văn này thay thế công văn số 3640/TCHQ-TXNK ngày 02/7/2013 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường