BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7658/BGDĐT-VP
V/v: giới thiệu chữ ký

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4816/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2010 vềviệc bổ nhiệm Bà Hà Thị Dung, Chuyên viên chính Vụ Công tác học sinh, sinh viêngiữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục vàĐào tạo xin trân trọng giới thiệu chữ ký của Bà Hà Thị Dung, Phó Vụ trưởng VụCông tác học sinh, sinh viên với các cơ quan, đơn vị để thuận tiện trong việcquan hệ và phối hợp công tác.

Mẫuchữ ký của Bà Hà Thị Dung

Công văn 7658/BGDĐT-VP giới thiệu chữ ký

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các sở GD&ĐT;
- Các đại học, trường đại học, học viện, viện, các trường cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;
- Lưu VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Long