BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 765TCT/DNK
V/v: Trả lời chính sách

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2005

Kính gửi:Công ty TNHH DV & TM Thanh Dương

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 47/CV ngày 14/2/2005 công văn số 49/CV ngày12/3/2005 của Công ty TNHH DV & TM Thanh Dương thắc mắc việc hướng dẫn củaCục Thuế thành phố Hà Nội và cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc kê khai thuế GTGTđối với Chi nhánh trực thuộc. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm 2, mục II, Phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì trườnghợp Công ty nêu được thực hiện như sau:

+Trường hợp Chi nhánh có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoảnngân hàng có phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương phápkhấu trừ tại Chi cục thuế Yên Mỹ thuộc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

+Trường hợp Chi nhánh không có tư cách pháp nhân, không có tài khoản, không hạchtoán được đầy đủ thuế đầu vào có phát sinh doanh thu phải kê khai tại địaphương theo tỷ lệ 2% trên doanh thu (đối với loại thuế suất 5%) hoặc 3% trêndoanh thu (đối với thuế suất 10%), Công ty chính có trách nhiệm kê khai quyếttoán thuế GTGT theo chế độ quy định với Chi cục Thuế quận Thanh Xuân thuộc Cụcthuế thành phố Hà Nội. Số thuế GTGT chi nhánh đã nộp tại Hưng Yên được tính vàosố thuế GTGT đã nộp khi Công ty kê khai nộp thuế GTGT tại Hà Nội.

Căncứ tài liệu do Công ty TNHH Thanh Dương cung cấp, đối chiếu với quy định nêutrên thì doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng kê khai nộp thuế GTGT tính bằng3% doanh thu với Chi cục Thuế Yên Mỹ thuộc Cục thuế Hưng Yên và kê khai quyếttoán thuế GTGT chung tại Công ty.

Trườnghợp Công ty còn vuớng mắc đề nghị cung cấp cụ thể: Giấy phép thành lập chi nhánh:Hợp đồng cho thuê văn phòng: Hóa đơn (bản sao) xuất cho đơn vị thuê để Tổng cụcThuế xem xét giải quyết.

Tổngcục Thuế thông báo để Công ty TNHH DV & TM Thanh Dương biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội, Hưng Yên.
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến