TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 766/TCHQ-GSQL
V/v: C/O lô hàng thiết bị lạnh do Mỹ cấp

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 6821/HQHP-PNV ngày 29/12/2005 của Cục Hải quan Hải Phòng về vướng mắc C/O lô hàng thiết bị làm lạnh do Mỹ cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng tại công văn trên, lô hàng thiết bị làm lạnh đã được xác định có xuất xứ từ Mỹ qua kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu lô hàng là người nhập khẩu phải nộp C/O bản chính đáp ứng các quy định hiện hành. Nếu nghi ngờ tính hợp lệ của C/O, cơ quan Hải quan có quyền yêu cầu người nhập khẩu nộp bổ sung các chứng từ để chứng minh theo quy định tại Điểm 5 Mục III Thông tư số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/04/2000.

Đối với trường hợp cụ thể nêu tại công văn 6821/HQHP-PNV nếu doanh nghiệp xuất trình được bản xác nhận của Phòng Thương mại - Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam xác định C/O được cấp là cấp cho chính lô hàng nhập khẩu đó thì C/O sẽ được chấp nhận áp dụng chế độ ưu đãi MFN.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc