BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 766/TCT-CS
V/v khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời Công văn số 4289/CT-THNVDT ngày 26/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định hỏi về khấu trừ tiềnbồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án đượcthành lập; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều145 Luật Đất đai năm 2003 quy định thẩm quyền hướng dẫn thi hành: “1. Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.”

- Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 củaChính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồiđất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: “1. Tổchức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giaođất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác địnhtheo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất;trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết địnhgiao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách vàgiá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế.”

- Tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 củaChính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “4. Trường hợp người được giao đất thựchiện bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 củaChính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì đượctrừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưngmức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp.”

Căn cứ các quy địnhnêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụngđất từ ngày Luật Đất đai năm 2003 đã có hiệu lực thi hành (01/7/2004) để đầu tưkinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, tại thời điểm giao đất Chính phủ chưa cóquy định mới thì việc khấu trừ bồi thường đất, hỗ trợ đất đã được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt được thực hiện như sau:

a) Trường hợp kêkhai nộp tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lựcthi hành: Việc kê khai nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị địnhsố 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và đượckhấu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất tối đa không quá 90%tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số38/2000/NĐ-CP nêu trên.

b) Trường hợp kêkhai nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP được khấutrừ tiền bồi thường thiệt hại về đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất, tối đakhông vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp; bao gồm:

- Tiền bồi thườngthiệt hại về đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP nêutrên.

- Tiền bồi thườngvề đất, hỗ trợ đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế,CST, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT , CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương