TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 766/TCT-PCCS
V/v: Chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 1553/CT-QLDN ngày 5/12/2005 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về xác định chi phí hợp lý đối với khoản trích trước chi phí bồi dưỡng độc hại cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2 phần III Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại nêu: “Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca làm việc, đảm bảo thuận tiện và vệ sinh; không được trả bằng tiền”.

- Tại điểm 3 mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi hết như: chi phí sửa chữa tài sản cố định; phí bảo hành sản phẩm hàng hóa, công trình xây dựng và các khoản trích trước khác” không được tính vào chi phí hợp lý.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp không được phép trích trước vào chi phí kinh doanh khoản bồi dưỡng độc hại cho người lao động. Doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí hợp lý đối với các khoản tiền mua hiện vật để bồi dưỡng độc hại theo mức quy định, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương