VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/VPCP-QHĐP V/v xử lý kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan: Công Thương, Y tế, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội; Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đắk Nông, Gia Lai, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên.

Về các kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tại Báo cáo số 269/BC-MTTW-ĐCT ngày 29 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, cơ quan, địa phương nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý các kiến nghị còn tồn đọng từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (tại Báo cáo số 269/BC-MTTW-ĐCT kèm theo) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9025/VPCP-QHĐP ngày 29 tháng 10 năm 2020 và các văn bản liên quan; có văn bản trả lời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan trong tháng 3 năm 2021; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xử lý các kiến nghị từ kết quả giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em (tại mục 1 và mục 2.1 phần III Báo cáo số 269/BC-MTTW-BTT kèm theo); có văn bản trả lời Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tháng 3 năm 2021; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

3. Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xử lý các kiến nghị từ kết quả giám sát của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về cơ chế luân chuyển cán bộ đoàn (tại mục 2.2 phần III Báo cáo số 269/BC-MTTW-BTT ngày kèm theo); có văn bản trả lời Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tháng 3 năm 2021; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KGVX, V.I, TCCV, CN, NN, NC; Cục KSTTHC; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn